معاونت توسعه مدیریت و منابع
استانداری سمنان
ENGLISH
اهداف و وظايف معاونت

 

1. مطالعه ، بررسي و نظارت بر كليه امور مديريت و منابع انساني ، اداري ، رفاهي و استخدامي دستگاههاي اجرايي استان
2. مطالعه ، بررسي و شناخت نارسائي ها و مشكلات دستگاههاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني و انعكاس آنها به مراجع ذيربط .
3. بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان و صدور مجوزهاي استخدامي براساس اختيارات تفويض شده با هماهنگي مراجع ذيربط .
4. نظارت بر اجراي كليه امور اداري ، ارائه تسهيلات رفاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات .
5. بررسي و پيشنهاد در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه .
6. انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان در حدود اختيارات قانوني .
7. اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه سرمايه انساني حوزه ستاد وزارت كشور مرتبط با وظايف و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه .
8. نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري .
9. نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي در قالب سياستهاي كلي .
10. نظارت بر اجراي مسائل مالي اعم از نگهداري دفاتر ، اعتبارات ، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات .
11. نظارت بر جمع آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري مورد نياز واحدهاي ذيربط و ساير واحدهاي مركزي سازمان .
12. ارتباط مستمر با معاونت برنامه ريزي و پشتيباني حوزه ستاد وزارت كشور در چارچوب سياستها ، خط مشي هاي ابلاغي و دستورالعمل هاي مربوط .
13. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي كليه دستگاه هاي اجرايي استان .
14. نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات .
15. تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) .
16. استانداري ، فرمانداري ها و بخشادري هاي تابعه براساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه .
17. افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازماندهي و آموزش هاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي كلان كشور .
18. تهيه ، تنظيم ، نظارت ، ارزشيابي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه هاي اجرايي و شهرداريها با همكاري مراجع آموزشي ذيربط .
19. برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه هاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران با نظام فني اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل ها ي مربوطه .
20. اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .
21. نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاههاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه .
22. تهيه برنامه ها و اجراي ارزشيابي نوبه اي كاركنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي .
23. اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .
24. نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاههاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه .
25. همكاري و هماهنگي در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
26. بررسي و تعيين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت كاركنان با هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مديريت آموزشي مركز .
27. تهيه و تنظيم و برگزاري برنامه ها و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي كليه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و كليه دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي و با استفاده از امكانات استان و با هماهنگي واحدهاي ذيربط در مركز .
28. همكاري و مساعدت در اجراي دوره هاي آموزشي استاني و منطقه اي بمنظور تعيين اهداف و سياستهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ملي و استاني .
29. آموزش بسته هاي نرم افزار بمنظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورس ها و دفتر انفورماتيك و اطلاع رساني .
30. انجام وظايف دبيرخانه اي شوراي كاربران (سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي استاني) GIS
31. ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت هاي مربوط .
32. تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليتهاي سازمان نقشه برداري كشور .
33. پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري ، توسعه فن آوري اطلاعات در نظام اداري ، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاههاي اجرايي استان و ارائه گزارش هاي لازم به مراجع ذيربط .
34. تهيه الگو و سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري .
35. ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي مختلف سازمان .
36. طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف .
37. ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي مناسب بمنظور بايگاني ، نگهداري ، تمركز اسناد ، مدارك و اوراق اداري و غير اداري .
38. همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
39. نظارت ، ارزشيابي و اجراي مطالعات و پژوهش هاي مورد نياز در چارچوب سياستها و برنامه هاي استان و كشور .
40. اتخاذ تدابير و روش هاي اجرائي مناسب به منظور ايجاد انگيزه هاي لازم در فعاليتهاي سازمانها و دستگاههاي اجرايي استان .
41. پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري .
42. انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام كار ، تنظيم تشكيلات و سازمان تفضيلي و شرح وظايف شاغلين پست هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
43. نظارت براجراي تشكيلات مصوب دستگاههاي اجرايي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني .
44. بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاههاي اجرايي استان در سقف پستهاي سازماني مصوب ابلاغي در چارچوب اختيارات تفويض شده و همكاري با دفتر تشكيلات و بهبود روشهاي وزارت كشور در ارتباط با وظايف محوله .
45. انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان .
46. مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي روش هاي عمومي دستگاههاي اجرايي استان و روشها و رويه هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاههاي مركز ، توسط دستگاههاي اجرايي استان .
47. پيگيري و انجام امور مربوط به بهره وري دستگاههاي اجرايي استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره وري ايران .
48. نظارت بر انجام كليه فعاليت ها و روش هاي اداري و تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه .
49. نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار .

 

1395/01/15

آدرس پستی: سمنان - بلوار بسیج - معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان کدپستی : 3514799611     تلفن: 4-33443560-023     فکس: 33443506-023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان میباشد.
Powered by DorsaPortal